ការងារថ្ងៃដំបូង

ចាប់ផ្ដើមការងារជាមួយនឺងMaxima អ្នកនឹងទទួលបានការស្វាគមន៍ការណែនាំយ៉ាងកក់ក្ដៅពីមិត្តរួមការងារ។ អ្នកនឹងបានស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិ​របស់​Maxima ក៏ដូចជាគោលនយោបាយ ក្រមនីតិវិធី និងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ។ បន្ថែមលើពីនេះទៅទៀត អ្នកក៏ទទួលបាននូវការហ្វឹកហ្វីនបច្ចេកទេសផ្ទាល់ដែលទាក់ទងនឹងការងាររបស់អ្នកផងដែរ។