ឳកាសការងារជាច្រើនកន្លែង

យើងស្វែងរកបុគ្គលដែលមានទំនួលខុសត្រូវសង្គមខ្ពស់ដែលបង្កើតផលវិជ្ជមានដល់ សហគមន៍ និងពង្រីកព្រំដែនការកំណត់នៃសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុទំលំទូលាយហើយនឹង នាំមកនូវផលវិជ្ជមានដល់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់អថិតិជននិងក្នុងពេល អនាគតរបស់យើងទាំងអស់គ្នា។

ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងលើកស្ទួយដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនកាន់តែមានភាពខ្លាំងក្លាក្នុងវិស័យ ការងាររបស់ពួកគាត់។

បញ្ជីប្រកាសការងារ

ល.រ

មុខតំណែងកំពុងជ្រើសរើស

ថ្ងៃផុតកំណត់នៃការដាក់ពាក្យ

ចំនួនតម្រូវការ

មន្រ្តីឥណទាន៣១/សីហា/២០២៣៨ កន្លែង
មន្រ្តីទីផ្សារឌឺជីថល(អ្នកហាត់ការ)៣១/សីហា/២០២៣១ កន្លែង
មន្រ្តីគ្រប់គ្រងទីផ្សារឌីជីថល៣១/សីហា/២០២៣១ កន្លែង
មន្រ្តីគ្រប់គ្រងគុណភាពផលបត្រឥណទាន៣១/សីហា/២០២៣៤ កន្លែង
អនុប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យ៣១/សីហា/២០២៣១ កន្លែង
មន្រ្តីសវនកម្ម៣១/សីហា/២០២៣១ កន្លែង
អនុប្រធានសាខា៣១/សីហា/២០២៣៥ កន្លែង
ប្រធានត្រូតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង
៣១/សីហា/២០២៣១ កន្លែង
មន្រ្តីឯកទេសធនាគារហិរញ្ញវត្ថុ៣១/សីហា/២០២៣១៨​ កន្លែង
១០ប្រធានផ្នែកសវនកម្ម៣១/សីហា/២០២៣១ កន្លែង
១១នាយកសាខា៣១/សីហា/២០២៣១ កន្លែង
១២ប្រធានផ្នែកជ្រើសរើសបុគ្គលិក៣១/សីហា/២០២៣១ កន្លែង
១៣ប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្ស៣១/សីហា/២០២៣១ កន្លែង