ឳកាសការងារជាច្រើនកន្លែង

យើងស្វែងរកបុគ្គលដែលមានទំនួលខុសត្រូវសង្គមខ្ពស់ដែលបង្កើតផលវិជ្ជមានដល់ សហគមន៍ និងពង្រីកព្រំដែនការកំណត់នៃសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុទំលំទូលាយហើយនឹង នាំមកនូវផលវិជ្ជមានដល់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់អថិតិជននិងក្នុងពេល អនាគតរបស់យើងទាំងអស់គ្នា។

ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងលើកស្ទួយដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនកាន់តែមានភាពខ្លាំងក្លាក្នុងវិស័យ ការងាររបស់ពួកគាត់។

បញ្ជីប្រកាសការងារ

ល.រ

មុខតំណែងកំពុងជ្រើសរើស

ថ្ងៃផុតកំណត់នៃការដាក់ពាក្យ

ចំនួនតម្រូវការ

មន្រ្តីឥណទាន ៣១/០៥/២០២២៤០ កន្លែង
មន្រ្តីតំបន់ប្រតិបត្តិការ
៣១/០៥/២០២២១២ កន្លែង
គណនេយ្យករ ៣១/០៥/២០២២១ កន្លែង
មន្រ្តីទីផ្សារឌឺជីថល(អ្នកហាត់ការ) ៣១/០៥/២០២២១ កន្លែង
មន្រ្តីសវនករផ្ទៃក្នុងជាន់ខ្ពស់ ៣១/០៥/២០២២១ កន្លែង
មន្រ្តីគ្រប់គ្រងទីផ្សារឌីជីថលជាន់ខ្ពស់ ៣១/០៥/២០២២១ កន្លែង
នាយកសាខា ៣១/០៥/២០២២១ កន្លែង
Branch Manager ៣១/០៥/២០២២១ កន្លែង
ធារី ៣១/០៥/២០២២៧ កន្លែង