ការបណ្ដុះបណ្ដាល និងអភិវឌ្ឍ

ពួកយើងជឿជាក់ថាការបង្កើត និងបន្តអភិវឌ្ឍន៍ធនធាន មនុស្សគឺជាកូនសោរដ៏សំខាន់សម្រាប់ភាពជោគជ័យក្នុងមុខជំនួញ។ ដូចនេះយើងតែងតែយកចិត្តទុកដាក់លើការ បណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកគ្រប់រូបចាប់តាំងពីថ្នាក់ក្រោមរហូតដល់ថ្នាក់គ្រប់គ្រង់ជាន់ខ្ពស់ ជាមួយ និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល​ផ្សេងៗទាំងនៅទីកន្លែងការងារផ្ទាល់ និងមិនផ្ទាល់ក្រោមការចូលរួមរបស់គ្រូបង្ហាត់បង្ហាញមកពីបណ្តាប្រទេសដែលជាដៃគូរសហការ។