ពិពណ៍នាការងារប្រធានផ្នែកសវនកម្ម

ប្រធានផ្នែកសវនកម្ម

ទីតាំង៖ ការវិយាល័យកណ្តាល

ការទទួលខុសត្រូវ

 • Implement assigned audit program and plan
 • Review of compliance with existing policies, regulations, plans and procedures
 • Control the expenditures and investments to ensure company’s financial transactions to be executed and completed in accordance with established standards and within prescribed time, budget and scope parameters
 • Prepare weekly/monthly/quarterly and annually audit plan and schedule and also need to ensure that the achievement is followed
 • Participation in development a strong understanding of company activities and risks as well as emerging risks; then provide recommendations for new audit
 • Review means of safeguarding assets and provides information and recommendations to correct any errors or mistakes found
 • Develop strong understanding of company activities and related risks as well as emerging risks to adequately assess operation and audit related impacts and provide recommendations for developing new audit approaches and/or appropriate controls to mitigate risks
 • Support other tasks related with consultant, National Bank of Cambodia representative, or other stakeholders in term of audit work
 • Prepare draft internal audit report

លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បេក្ខជន

 • University degree in Audit, Finance, Accounting, Business Administration or related fields
 • Experience in audit and risk management in bank or MFIs
 • Working know-A minimum of 2 years of working experience in auditing with bank or MFIsledge/understanding of auditing technique
 • Computer literacy Microsoft Word, Excel, Power-Point, Quick-Book, Internet and E-mail.
 • Comprehensive in both Khmer and English
 • Demonstrate high level of ethical behavior and trustworthiness
 • Willingness to work at field and travel
 • Ability to work under pressure and highly self-motivated

ថ្ងៃផុតកំណត់នៃការដាក់ពាក្យ

៣១/សីហា/២០២៣

របៀបដាក់ពាក្យ


បេក្ខជនដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌខាងលើត្រូវផ្ញើ Cover Letter ប្រវត្តិរូបសង្ខេប ឬ CV និងឯកសារផ្សេងៗរដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅអាសយដ្ឋានណាមួយខាងក្រោម ឬចុច”ដាក់ពាក្យ” សម្រាប់បំពេញទម្រង់ដាក់ពាក្យតាមអ៊ីនធឺណិត ៖

ការិយាល័យ​ក​ណ្តា​ល

#21 ផ្ទះលេខ ២១AB ផ្លូវ ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

អ៊ីមែល

តេឡេក្រាម