អត្ថប្រយោជន៍ និងការលើកទឹកចិត្

អត្ថប្រយោជន៍គោល

 • ប្រាក់បៀវត្សល្អបំផុតលើទីផ្សារ
 • ប្រាក់លើកទឹកចិត្តប្រចាំខែ
 • ប្រាក់លើកទឹកចិត្តប្រចាំត្រីមាស
 • ប្រាក់លើកទឹកចិត្តប្រចាំឆ្នាំ
 • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យ២ធំៗ
 • ប្រាក់បៀវត្សទី១៣

អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម

 • ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមជាច្រើនប្រភេទ
 • ឥទាណបុគ្គលិកជាមួយអត្រាការប្រាក់ទាប
 • ប.ស.ស, ធានារ៉ាប់រងឯកជន និងអាយុជីវិត
 • ការតម្លើងប្រាក់បៀវត្សប្រចាំច្រើនជាង ១០%
 • ច្បាប់ឈប់សម្រាក់ដ៏សម្បូរបែប
 • អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមផ្សេងៗទៀត

ការលើកទឹកចិត្ត

យើងផ្តល់តម្លៃ និងលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកទាំងអស់ដែលបានលះបង់ និងប្តេជ្ញាចិត្ដដើម្បី Maxima ដោយបន្តអភិវឌ្ឍន៍គោលការណ៍លើ ប្រាក់លើកទឹកចិត្ត, ប្រាក់រង្វាន់, និងអត្ថប្រយោជន៍មិនមែនជាសាច់ប្រាក់ផ្សេងៗទៀត